I. Obecná ustanovení

1) Provozovatelem Areálu pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“ a expozic je Klub vojenské historie ROTO Chvalovice,  z. s.

2) Tento návštěvní řád se vztahuje na návštěvníky Areálu pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“, přilehlých prostranství a prostor, účastníky akcí pořádaných v objektu a jeho blízkosti a další osoby, které vstupují do prostoru areálu.

3) Areál pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“ zahrnuje samotný objekt pěchotního srubu prvorepublikového opevnění s poválečnými úpravami známý jako pěchotní srub MJ-S 4 „Zatáčka“, okolní prostranství uvnitř obvodové překážky tvořené plotem z ostnatého drátu s bránou a okolní travnaté a vegetační plochy s keři a stromy až po hranici obdělávaného pole včetně dřevěného altánu zázemí areálu, dočasné stavby a exponáty vystavené mimo hranice Areálu pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“.

4) Vstupem do Areálu pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“ návštěvník prokazuje, že byl seznámen s Návštěvním řádem Areálu pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“ a souhlasí s ním.

5) Vstup do Areálu pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“ je povolen pouze za přítomnosti provozovatele, nebo jím pověřené osoby. V době nepřítomnosti provozovatele, nebo jím pověřených osob je vstup do Areálu objektu pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“ zakázán. Vstup do Areálu pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“ je na vlastní nebezpečí.

II. Otevírací doba je nepravidelná a je zveřejňována na internetových stránkách provozovatele, v médiích a na sociálních sítích.

III. Vstupné je stanovováno na každé otevření individuálně.

IV. Prohlídky objektu

1) Prohlídky se konají výhradně s doprovodem a výkladem průvodce. Není stanoven minimální počet osob pro jednu prohlídku.

2) Maximální doporučený počet osob pro jednu prohlídku je 10 osob.

3) Dětem do 15 let je umožněn vstup pouze v doprovodu osob starších 15 let, které zodpovídají za jejich bezpečnost a chování.

4) Při návštěvě školních skupin, zájmových, či jinak organizovaných skupin odpovídá za skupinu doprovázející pedagogický pracovník, či vedoucí dané skupiny.

5) Délka prohlídkové trasy je přibližně 45 minut.

V. Ochrana objektu a bezpečnost sbírek

1) Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu v objektu a přilehlém okolí chovat podle pravidel občanského soužití s důstojností odpovídající historickému, společenskému a kulturnímu významu objektu.

2) Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů průvodce.

3) Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití omamných a psychotropních látek je přístup do objektu zakázán.

4) Vstup se psy, či jinými zvířaty je možný pouze po dohodě a se souhlasem průvodce, majitel, či doprovod zvířete bere na vědomí, že v objektu jsou instalovány otrávené nástrahy proti hlodavcům, za škody vzniklé požitím nástrah zvířetem provozovatel neručí.

5) Je zakázáno jakkoli poškozovat objekt, expozici a jakýkoli jiný majetek v objektu a přilehlém okolí, nebo:

– provádět jakoukoliv manipulaci s vystavenými exponáty a sbírkovými předměty

– opouštět prohlídkovou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a skupiny

– rušit hlukem nebo hlasitým hovorem výklad průvodce

– jiným způsobem ztěžovat návštěvníkům prohlídku

– jíst a pít uvnitř objektu, vstupovat do objektu s jídlem, zmrzlinou, nápoji apod.

– odhazovat odpadky mimo odpadkové koše a jinak znečišťovat prostory areálu a pěchotního srubu

– jinak narušovat klid a pořádek

– bez povolení provozovatele stanovat a tábořit v prostoru Areálu pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“.

6) V objektu je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace dovoleno pro osobní potřebu návštěvníka, prezentaci historie a opevnění. Návštěvník nesmí fotografovat zabezpečení objektu.

7) Návštěvník, který způsobí provozovateli svým zaviněním jakoukoliv škodu, je povinen ji nahradit podle obecně platných předpisů.

VI. Požární ochrana a bezpečnost návštěvníků

1) Uvnitř objektů je přísně zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Při kouření před objektem je zakázáno odhazovat nedopalky mimo vyhrazené místo.

2) Návštěvníci jsou povinni při pohybu v areálu dbát zvýšené osobní bezpečnosti. Vstup na střechu objektu je zakázán.

3) Při výpadku osvětlení zůstanou návštěvnici stát na místě a řídí se pokyny průvodce.

4) Při opakovaném neuposlechnutí bezpečnostních pokynů a porušování návštěvního řádu bude návštěvník z objektu vykázán.

5) Klub vojenské historie ROTO Chvalovice, z. s. nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.

VII. Pořizování obrazových a zvukových záznamů pořadatelem akcí.

Návštěvník svým vstupem do Areálu pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“ souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů (fotografie a videa) včetně podobizen účastníků a jejich zveřejněním na internetových stránkách, sociálních sítích a propagačních materiálech za účelem prezentace činnosti Klubu vojenské historie ROTO Chvalovice, z. s. a propagace opevnění. Svůj nesouhlas se zveřejněním návštěvníci sdělí pořizovateli záznamu ihned po vstupu do Areálu pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“.

Areál pěchotního srubu MJ-S 4 „Zatáčka“ je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem se záznamovým zařízením.

Všem návštěvníkům děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvního řádu.

Klub vojenské historie ROTO Chvalovice, z. s.